Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden De Centrale 

A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden voor zichzelf en/of voor een ander (klant). De uiteindelijke Opdrachtgever is altijd degene voor wie de werkzaamheden rechtstreeks worden uitgevoerd. 2. Opdrachtnemer: de onderneming die deze Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht (ook wel de aanvraag). Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde stukken of gegevensdragers. 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

B Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdracht nemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eventuele eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 

C Aanvang en duur van de Overeenkomst 1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen en is ondertekend. Onder opdrachtbevestiging wordt verstaan een digitaal voor akkoord gegeven en ingediende aanvraag/opdracht, een per mail ingediende aanvraag/opdracht, een op papier ingediende aanvraag/opdracht of mondeling gegeven aanvraag/opdracht. Bij een digitaal, per mail of mondeling voor akkoord ingediende aanvraag is de software van Opdrachtnemer leidend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. 

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. De overeenkomst eindigt op het moment zoals op de opdrachtbevestiging is aangegeven. 

D Gegevens Opdrachtgever 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, geordend en volledig ter beschikking van Opdrachtnemer stellen. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder O. aan deze geretourneerd en worden de gegevens bij Opdrachtnemer gewist. 

E Uitvoering Overeenkomst 1. Een Opdracht is altijd beperkt tot de uitvoering van een handeling zoals het indienen van een aanvraag, Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) uitvoering van de handeling. Het afgesproken tarief is ook alleen op de (aanvang van) uitvoering van de handeling van toepassing. Opdrachtgever dient te allen tijde zelf de tijdigheid van de uit te voeren of uitgevoerde handeling alsmede de inhoud daarvan te controleren. 

2. Enige uitlating van Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, kan nooit als een advies worden beschouwd en Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op een uitlating van Opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal ruim voor het verstrijken van een van toepassing zijnde deadline de benodigde informatie op de door Opdrachtgever aangewezen wijze verstrekken. 4. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat of tijdig indienen. 5. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren. 

6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is. Opdrachtgever dient te allen tijde de tijdigheid van indienen van een subsidie zelf in de gaten te houden. 

F Geheimhouding en exclusiviteit 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht. 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer. 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. 

G Intellectuele eigendom 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. 

3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 

H Overmacht 

1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze na te komen. 

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 

I Honorarium 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden en is verschuldigd nadat een aanvraag is ingediend of indien anders is overeengekomen op dat overeengekomen moment. 2. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. 

J Betaling 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht om bij uitblijven van betaling de uitgevoerde werkzaamheden terug te draaien. 

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-. 

K Reclame 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame. 

L Aansprakelijkheid 1. Opdrachtgever realiseert zich dat deze zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de tijdige en volledige indiening van een aanvraag en dient zelf eventuele termijnen in de gaten te houden. Opdrachtgever realiseert zich ook dat die zelf verantwoordelijk is voor het juist indienen en op de juiste naam indienen. Opdrachtnemer is niet intensief bij projecten/investeringen van Opdrachtgever betrokken en de werkzaamheden zijn niet gericht op advies en intense controle, wat tot uitdrukking komt in het lage tarief. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever daarom nooit 

aansprakelijk voor schade die het (rechtstreekse) gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor schade door uitlatingen of het niet tijdig indienen van een aanvraag, al dan niet ontstaan door Overmacht of een andere reden. 

2. Indien een onafhankelijke instantie desondanks Opdrachtnemer aansprakelijkheid acht, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de afgesproken of in rekening gebrachte honorarium. Indien en voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverzekeraar is de aansprakelijkheid beperkt tot wat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, verminderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. 

3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van uitlatingen van Opdrachtnemer in welke vorm dan ook (Uitlatingen kunnen niet als advies worden beschouwd); 

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; 

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie; 

– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever. 

4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of dienst. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, mail of anderszins, ongeacht of het vervoer of de verzending fysiek of digitaal geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 

M Vervaltermijn 

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen. 

N Opzegging 

1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I. eerste en tweede lid van toepassing met dien verstande dat indien de aanvraag voor de Opdrachtgever is gedaan, de volledige vergoeding verschuldigd is. 

2 Opzegging dient schriftelijk of per mail aan de wederpartij te worden medegedeeld. 

3 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen. 

O Opschortingsrecht 

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangen afweging heeft plaatsgevonden. 

P Toepasselijk recht en forumkeuze 

1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 

3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting. 

Disclaimer
Met groots mogelijke zorgvuldigheid zijn teksten en uitlatingen geformuleerd. Desondanks kunnen altijd (typ)fouten ontstaan of interpretaties verschillen. Daarom kan aan geen enkele uitlating op deze site rechten worden ontleend.

 

Inspectie aanvraag stormschade

Dit is een inspectie die van uw zonnesysteem op het dak. Wij inspecteren de aansluitingen en bevestiging na een storm.

Inspectie aanvraag zonnepanelen inclusief groepenkast

Dit is ons meest gekozen inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de aansluiting van uw zonnesysteem in de groepenkast

Inspectie aanvraag zonnesysteem inclusief controle groepenkast

Dit is ons meest uitgebreide inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de groepenkast.

Zonnepanelen inspectie

Botanische naam

Nederlandse naam

Grootte

Betula pendula ‘Youngii’

Prieelberk

3e

Cercis siliquastrum

Judasboom

3e

Crataegus lavalleei ‘Carrierei’

Meidoorn

3e

Malus ‘Veitch Scarlet’

Sierappel

3e

Prunus subh. ‘Autumnalis Rosea’

Winterbloeiende kers

3e

Pyrus salicifolia ‘Pendula’

Wilgbladige treurpeer

3e

Acer campestre ‘Elsrijk’

Veldesdoorn

2e

Catalpa bignonioides

Trompetboom

2e

Crataegus persimilis ‘Splendens’

Meidoorn

2e

Gleditsia triac. ‘Sunburst’

Gele Valse Christusdoorn

2e

Koelreuteria paniculata

Chinese Vernisboom

2e

Magnolia kobus

Japanse Magnolia / Beverboom

2e

Morus alba

Moerbei

2e

Parrotia persica ‘Bella’

Perzisch Ijzerhout

2e

Prunus avium ‘Early Rivers’

Kers

2e

Prunus serr. ‘Kanzan’

Sierkers

2e

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Sierpeer

2e

Styrax japonicus

Japanse Storaxboom

2e

Tetradium daniellii hupehensis

Tetradium daniellii hupehensis

2e

Tilia cordata ‘Böhlje’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

2e

Zelkova serrata

Japanse Schijniep

2e

Acer freemanii ‘Autumn Blaze’

Esdoorn

1e

Acer rubrum ‘Oktober Glory’

Rode Esdoorn

1e

Aesculus carnea ‘Briotii’

Rode Paardenkastanje

1e

Aesculus hippocastanum

Witte Paardenkastanje

1e

Aesculus hippo. ‘Baumanii’

Dubbelbloemige Paardenkastanje

1e

Alnus cordata

Hartbladige Els

1e

Alnus glutinosa

Gewone Els

1e

Betula ermanii ‘Holland’

Goudberk

1e

Betula nigra

Zwarte Berk

1e

Betula pendula

Ruwe Berk

1e

Carpinus betulus

Haagbeuk

1e

Castanea sativa

Tamme Kastanje

1e

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

1e

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Bruine Beuk

1e

Juglans regia

Walnoot

1e

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

1e

Malus / Pyrus / Prunus

Fruitbomen hoogstam div. soorten

1e

Ostyra carpinifolia

Hopbeuk

1e

Populus nigra

Zwarte populier

1e

Pterocarya fraxinifolia

Kaukasische vleugelnoot

1e

Qercus cerris

Moseik

1e

Quercus robur

Zomereik

1e

Robinia ps. ‘Bessoniana’

Acacia

1e

Sophora japonica

Honingboom

1e

Tilia cordata

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia cordata ‘Greenspire’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia europaea ‘Pallida’

Keizerlinde

1e

Tilia platyphillos

Zomerlinde

1e

Tilia tomentosa ‘Brabant’

Zilverlinde

1e

Ulmus ‘Columella’

Iep

1e