Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Privacy Document
Hieronder treft u informatie aan over wat wij met uw gegevens doen en wat uw rechten zijn.
Wat doen wij met uw gegevens?
De gegevens die wij ontvangen zijn nodig om met de Belastingdienst te communiceren over de BTW
teruggave. De gegevens die zijn opgevraagd zijn allemaal noodzakelijk voor een juiste uitvoering, er
wordt niet teveel gevraagd. Hieronder treft u een toelichting aan.
Bankrekeningnummer
De bankgegevens en de tenaamstelling zullen aan de Belastingdienst worden doorgegeven zodat de
Belastingdienst geïnformeerd is op welk bankrekeningnummer de BTW teruggave gestort zal kunnen
worden. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig voor de uitbetaling van de BTW.
Wanneer er is afgesproken dat wij aan de koper van de zonnepanelen kosten in rekening brengen
voor de BTW teruggave hebben wij de bankgegevens nodig om de incasso te kunnen uitvoeren. In
dat geval zullen de bankrekeninggegevens aan de bank worden doorgegeven voor de uitvoering van
de incasso.
BSN
Het BSN is noodzakelijk om met de Belastingdienst te communiceren over de BTW teruggave. Het
BSN wordt aan de Belastingdienst doorgegeven zodat de Belastingdienst geïnformeerd is om welke
belastingplichtige het gaat.
Kopie factuur
De kopie van de factuur is nodig om de BTW teruggave te berekenen en te controleren of het juiste
bedrag wordt aangegeven. Deze gegevens zullen aan de Belastingdienst worden doorgegeven zodat
de Belastingdienst geïnformeerd is over de BTW opgaaf.
Vragen van de Belastingdienst
De Belastingdienst kan aanvullende vragen stellen. De Belastingdienst zal op hun verzoek van deze
aanvullende gegevens worden voorzien, welke kunnen bestaan uit bovenstaande gegevens.
Gegevens die worden doorgegeven aan de Belastingdienst
Het BSN, de tenaamstelling, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, de aankoopsom, BTW
over aankoopsom, het forfaitbedrag en datum plaatsing zonnepanelen zullen aan de Belastingdienst
worden doorgegeven zodat de Belastingdienst geïnformeerd is om welke belastingplichtige het gaat
en wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop van de zonnepanelen.
Bewaartermijn en vernietigen van gegevens
Uw gegevens worden gedurende de wettelijke bepaalde bewaartermijn van 7 jaar bewaard. Deze
gegevens zullen alleen op verzoek aan u of de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld. Na 7
jaar zullen papieren gegevens worden vernietigd door een bedrijf dat vertrouwelijke documenten in
een beveiligde omgeving vernietigt. Digitaal opgeslagen gegevens zullen na 7 jaar worden vernietigd
door een bedrijf dat digitaal opgeslagen gegevens in een beveiligde omgeving permanent vernietigt.
Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is om de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terug te krijgen.
Daarvoor zal de betrokkene bij de Belastingdienst worden aangemeld als belastingplichtige voor de
BTW. Vervolgens zal door de Belastingdienst een BTW nummer worden toegekend. Met het BTW
nummer zal de aangifte BTW over het betreffende tijdvak worden ingediend en zal een
bankrekening nummer worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Bovendien zal de
Belastingdienst om een vrijstelling (KOR) worden verzocht.
Uw rechten
Op verzoek kunnen persoonlijke gegevens worden inzien, kunnen ze worden vernietigd, naar u
gezonden worden en/of worden gewijzigd. Indien gewenst is dat de gegevens worden vernietigd
dient u zelf aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn te voldoen.
Toestemming voor de verwerking van de gegevens bij de Belastingdienst kan ten alle tijden worden
ingetrokken.
Klachten kunt u indienen bij de Functionaris van de gegevensbescherming, zie hierna voor de
contactgegevens.
Afhandeling van verzoeken
Verzoeken van de betrokkene worden afgehandeld door de Functionaris gegevensbescherming of
een door hem aan te wijzen persoon. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend, per mail of
telefonisch.
Beveiliging
De CBT heeft en zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te
nemen om de persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking te beschermen (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking
van de persoonsgegevens).
De CBT heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
− Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
− Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
− Softwarematige en hardwarematige bescherming tegen virussen en ongeautoriseerde
toegang;
− Fysieke anti inbraakbeveiliging en signalering;
− Secured communicate (HTTPS/SSL).
Automatisering
De verwerking van persoonlijke gegevens leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Er vindt
geen profilering plaats en besluiten worden altijd genomen op individuele basis en in overleg met de
betrokkene. Gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor de contacten met de
Belastingdienst over de BTW teruggave.
In voorkomende situaties kan informatie van de installateur verkregen worden zoals de factuur,
naam, telefoonnummer en/of e-mail adres. Deze gegevens worden altijd verkregen met als doel de
BTW teruggave.
Geheimhouding
De CBT zal gegevens van de betrokkene geheim houden ten opzichte van derden die niet bij de
verwerking van de BTW aanvraag betrokken zijn met uitzondering van wettelijke verplichtingen tot
openbaarmaking.
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Er is een FG aangesteld. De functionaris houdt toezicht op het systeem van de gegevensverwerking
en de beveiliging daarvan. De functionaris is mr. R.B.P. Hagen en te bereiken onder
Romano@hagenfiscaal.nl en op 085-48 66 900.

Inspectie aanvraag stormschade

Dit is een inspectie die van uw zonnesysteem op het dak. Wij inspecteren de aansluitingen en bevestiging na een storm.

Inspectie aanvraag zonnepanelen inclusief groepenkast

Dit is ons meest gekozen inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de aansluiting van uw zonnesysteem in de groepenkast

Inspectie aanvraag zonnesysteem inclusief controle groepenkast

Dit is ons meest uitgebreide inspectie. Wij inspecteren uw zonnesysteem en de groepenkast.

Zonnepanelen inspectie

Botanische naam

Nederlandse naam

Grootte

Betula pendula ‘Youngii’

Prieelberk

3e

Cercis siliquastrum

Judasboom

3e

Crataegus lavalleei ‘Carrierei’

Meidoorn

3e

Malus ‘Veitch Scarlet’

Sierappel

3e

Prunus subh. ‘Autumnalis Rosea’

Winterbloeiende kers

3e

Pyrus salicifolia ‘Pendula’

Wilgbladige treurpeer

3e

Acer campestre ‘Elsrijk’

Veldesdoorn

2e

Catalpa bignonioides

Trompetboom

2e

Crataegus persimilis ‘Splendens’

Meidoorn

2e

Gleditsia triac. ‘Sunburst’

Gele Valse Christusdoorn

2e

Koelreuteria paniculata

Chinese Vernisboom

2e

Magnolia kobus

Japanse Magnolia / Beverboom

2e

Morus alba

Moerbei

2e

Parrotia persica ‘Bella’

Perzisch Ijzerhout

2e

Prunus avium ‘Early Rivers’

Kers

2e

Prunus serr. ‘Kanzan’

Sierkers

2e

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Sierpeer

2e

Styrax japonicus

Japanse Storaxboom

2e

Tetradium daniellii hupehensis

Tetradium daniellii hupehensis

2e

Tilia cordata ‘Böhlje’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

2e

Zelkova serrata

Japanse Schijniep

2e

Acer freemanii ‘Autumn Blaze’

Esdoorn

1e

Acer rubrum ‘Oktober Glory’

Rode Esdoorn

1e

Aesculus carnea ‘Briotii’

Rode Paardenkastanje

1e

Aesculus hippocastanum

Witte Paardenkastanje

1e

Aesculus hippo. ‘Baumanii’

Dubbelbloemige Paardenkastanje

1e

Alnus cordata

Hartbladige Els

1e

Alnus glutinosa

Gewone Els

1e

Betula ermanii ‘Holland’

Goudberk

1e

Betula nigra

Zwarte Berk

1e

Betula pendula

Ruwe Berk

1e

Carpinus betulus

Haagbeuk

1e

Castanea sativa

Tamme Kastanje

1e

Fagus sylvatica

Gewone Beuk

1e

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Bruine Beuk

1e

Juglans regia

Walnoot

1e

Liriodendron tulipifera

Tulpenboom

1e

Malus / Pyrus / Prunus

Fruitbomen hoogstam div. soorten

1e

Ostyra carpinifolia

Hopbeuk

1e

Populus nigra

Zwarte populier

1e

Pterocarya fraxinifolia

Kaukasische vleugelnoot

1e

Qercus cerris

Moseik

1e

Quercus robur

Zomereik

1e

Robinia ps. ‘Bessoniana’

Acacia

1e

Sophora japonica

Honingboom

1e

Tilia cordata

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia cordata ‘Greenspire’

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Tilia europaea ‘Pallida’

Keizerlinde

1e

Tilia platyphillos

Zomerlinde

1e

Tilia tomentosa ‘Brabant’

Zilverlinde

1e

Ulmus ‘Columella’

Iep

1e